Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Orthoserv B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Orthoserv B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 8754 HP Makkum, aan de De Skilbank 44. In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op door Orthoserv B.V. te verrichten diensten, met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • de wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van Orthoserv B.V. aanbiedingen ontvangt of met Orthoserv B.V. overeenkomsten sluit;
  • consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  • directe schade: schade aan de door Orthoserv B.V. verkochte en geleverde zaken;
  • indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie directe schade, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Orthoserv B.V. als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij Orthoserv B.V. schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel 2: Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken

 1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen van en met Orthoserv B.V. gesloten overeenkomsten.
 2. Afspraken tussen Orthoserv B.V. en de wederpartij die afwijken van deze algemene voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien Orthoserv B.V. deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

 1. Alle offertes van Orthoserv B.V. in de online winkel (webshop) zijn geldig gedurende de periode dat de offertes online vermeld staan in de webshop. Een offerte vervalt indien de zaken waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de wederpartij per e-mail of per post is verzonden naar het door de wederpartij opgegeven e-mail- of postadres.
 3. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail of via de website van Orthoserv B.V. verstrekt en opgaven, (kleur-)indicaties en specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/zaken en de belangrijkste kenmerken van de zaken worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Orthoserv B.V. is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.
 4. De wederpartij is de prijs verschuldigd die Orthoserv B.V. in haar orderbevestiging aan de wederpartij heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Orthoserv B.V. worden gecorrigeerd.
 5. Orthoserv B.V. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Orthoserv B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Orthoserv B.V. anders aangeeft.
 7. In rekening worden gebracht de prijzen, zoals die gelden op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Orthoserv B.V. gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat dit de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 8. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Artikel 4: Levertijd, levering en risico

 1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Orthoserv B.V. kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 14 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op vergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Indien de levertijd wordt overschreden met méér dan 14 dagen, dient de wederpartij Orthoserv B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij Orthoserv B.V. een redelijke termijn voor nakoming te geven.
 4. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van Orthoserv B.V. is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht.
 5. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken het magazijn van Orthoserv B.V. hebben verlaten.
 6. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij Orthoserv B.V. in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, is Orthoserv B.V. gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

Artikel 5: Betalingen

 1. In geval van niet-tijdige betaling is Orthoserv B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de wederpartij de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde wettelijke rente en kosten daaronder begrepen.
 2. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens Rapport Voorwerk II. Indien Orthoserv B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald.
 3. De betaling van facturen van Orthoserv B.V. zal dienen te geschieden voor de levering doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Na het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 5. Na het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn is Orthoserv B.V. gerechtigd de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119 BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. De wederpartij is in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

Artikel 6: Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Orthoserv B.V., kan Orthoserv B.V. onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan de schuld van Orthoserv B.V. of buiten de risicosfeer van Orthoserv B.V. vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere doch niet uitsluitend oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de leveringen van gas, water en elektriciteit, weersomstandigheden en weersinvloeden, vervoersproblemen alsmede de vertraging, stagnatie of onderbreking van leveringen van derden van wie Orthoserv B.V. grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moet betrekken.
 2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de overeenkomst door de wederpartij is Orthoserv B.V. bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 7: Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Orthoserv B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Orthoserv B.V., de wederpartij of derden aan de zaken wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Orthoserv B.V. geen invloed op kan uitoefenen.
 3. De wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zaken schriftelijk of per e-mail aan Orthoserv B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Orthoserv B.V. in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Orthoserv B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Orthoserv B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Orthoserv B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan Orthoserv B.V. te verschaffen, tenzij Orthoserv B.V. anders aangeeft.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Orthoserv B.V integraal voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding

 1. Orthoserv B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Orthoserv B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Orthoserv B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Orthoserv B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Orthoserv B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Orthoserv B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Orthoserv B.V. zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Orthoserv B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is Orthoserv B.V. op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- en afleveringskosten daarvan alsmede de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade

 1. Voor alle directe schade van de wederpartij, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroorzaakt door een aan Orthoserv B.V. toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Orthoserv B.V., behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de maximaal eenmaal de factuurwaarde van de door Orthoserv B.V. verkochte en geleverde zaken.
 2. Voor alle indirecte schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, is Orthoserv B.V., behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

Artikel 10: Zekerheidsstelling

 1. Indien Orthoserv B.V. goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is Orthoserv B.V. voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Orthoserv B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien door Orthoserv B.V. op rekening wordt geleverd en de betalingstermijn nog niet is verstreken.
 2. Nadat de door Orthoserv B.V. gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Orthoserv B.V. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van Orthoserv B.V. op volledige schadevergoeding.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Orthoserv B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Orthoserv B.V. totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Orthoserv B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Orthoserv B.V. verrichte of te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met Orthosserv B.V. gesloten overeenkomst(en)
 2. Door Orthoserv B.V. geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Orthoserv B.V. hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- vorst- en waterschade.

Artikel 12: Conversie

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

Artikel 13: Verkoop op afstand

 1. De bepalingen in dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop op afstand, indien de koper een consument is. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onderhavige bepaling, tenzij dit uitdrukkelijk door dit artikel uitgesloten wordt.
 2. De aangeboden zaken en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven, zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 3. Het aanbod zal een zichttermijn van 14 werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper.
 4. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
 5. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn (op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten) zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 6. De overeenkomst tot koop en verkoop op afstand komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 7. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de koper inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
 8. Indien de koper een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of ontbonden wordt, zal verkoper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen ….. dagen voor terugbetaling zorgdragen.
 9. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich meebrengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
 10. Behoudens het bepaalde in lid 9, zijn prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of, tenzij de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 11. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen verkoper en koper uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 12. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de koper naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de koper is toe te rekenen.
 13. In geval van een kennelijke vergissing zal de koper verkoper hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en bescheiden ter beschikking van verkoper houden.
 14. De koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
 15. Als plaats van levering geldt het woonadres van de koper dat het laatst aan verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 16. De door de koper verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van de goederen te worden voldaan.
 17. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan verkoper te melden.

Artikel 14: Herroepingsrecht voor consumenten

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Orthoserv B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

Artikel 15: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Orthoserv B.V. hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 16: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Orthoserv B.V.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan Orthoserv B.V.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Orthoserv B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 17: Verplichtingen van Orthoserv B.V. bij herroeping

 1. Als Orthoserv B.V. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Orthoserv B.V. vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Orthoserv B.V. in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
 3. Orthoserv B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 18: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Orthoserv B.V. is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Orthoserv B.V. en de wederpartij mochten ontstaan zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
 3. In meningsverschillen over de uitleg van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst doorslaggevend zijn.